आसामनि सासे सिख्लानि गोथै सह’खौ दिल्लिआव बोखांनो मोन्दों।

0
140
स्रध्धा-बरुवा found in Delhi

गुवाहाटी, 29 जुलाइ, 2022: हादरनि राजथावनि दिल्लिआव आसामनि सासे सिख्लानि गोथै सह’खौ बोखांनो मोन्दों। सोमोनांथावयै जिउ गोमानाय थासारिआव बोखांनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सिख्लाया डुलियाजाननि थागिबि मुंखौ स्रध्धा बरुवा होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जादों। जिउ जोबनाय समसिम बियो दिल्लिनि रहिनि सेक्टर 17 आव थायोमोन। उत्तम बरुवा आरो रुंसारि रन्जन बरुवानि फिसाजो स्रध्धा बरुवाआ थांनाय 5 दाननिफ्रायनो दिल्लिनि मोनसे सरकारि नङि कम्पानिआव खामानि मावबोबाय थादोंमोन।

फुलिस बिफान आरो लोगोफोरनि मथेब्ला स्रध्धा बरुवाआ थांनाय बुधबाराव मुसरिनि धरमसाला दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन। बेयावनो जिउ गोमानांदों। नाथाइ, जिउ गोमानाय नखरनि सोद्रोमाया बेखौ गनायनानै लायाखै आरो बेखौ बुथारदोंसो होन्नानै अजद होदों। मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला नखरनि सुबुङा रांखान्थियारि थासारिआ मोजां नङा। जायनि थाखाय गोथै सहखौ दासिमबो नसिम लाबोनो हायाखै। बेनिखायनो, नखरनि सोद्रोमाया गोथै सह’खौ लाबोनायाव हेफाजाव होनो थाखाय सरकारनिसिम आरज गाबहरदों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here