थारुनजों बिखानि बेरामा जानगार जागोन।

0
311
थारुन good for health

गोदान दिल्ली,30 जुलाइ 2022: थारुना जानो गोथाव जानायजों लोगोसे देहानि थाखायबो मुलामफा गोनां।बेखौ जानायजों देहानि माखासे बेरामा जानगार जायो।थारुनाव फाइबार आरो Resistant Starch खौ गोबां बिबांनि मोननो हायो।बे मैगङा ब्लाड सुगार लेबेलखौ सामलायनायाव मदद होयो।डाइजेसन आरो हार्ट हेल्थनि बेरामिफोरा थारुनखौ जाब्ला मुलामफा गोनां जागोन।

थारुन जानायनि मुलाम्फाफोरा जादों…

  1. थारुनाव एन्टीअक्सिडेन्ट,पटेसियाम,मेग्नीसियाम,भिटासिम सि,इ थायो।बेखौ जाब्ला बिखानि बेराम आरो केनसार बायदि बेरामनि खैफोतआ खम जायो।
  2. थारुनाव Resistant Starch खौ गोबां बिबांनि मोननो हायो।लोगोसे बे मैगङाव मोननै रोखोमनि कार्बहाइड्रेडबो थायो।जाय ब्लाड सुगारखौ कन्ट्रल खालामो।
  3. देरहोग्रा लावहोग्रा गुनजों बुंफबनाय थारुनखौ जानायजों इमिउनिटिआबो गोख्रों जायो।बे मैगङाव थानाय भिटामिन C आ एन्टीअक्सिडेन्टनि हाबा मावयो,जायजों इमिउनिटिखौ बांहोनायाव मदद मोनगोन।
  4. थारुना गुफुं देहाखौ खम खालामनायावबो बानजाय जाथाव।बे मैगंखौ जाब्ला गोबाव समसिम जाग्रा आदारखौ उखैआ आरो बेजों केलरिखौ खम खालामनायाव मदद मोनगोन।
  5. थारुनाव गोबां बिबांनि फाइबारखौ मोननाय जायो।बेयो डाइजेसनखौबो मोजाङै लाखियो।लोगोसेनो गेस आरो उदै सानायनि जेंनायाबो जानगार जायो।
  6. थारुन जानाया मेगननि थाखायबो मुलामफा गोनां।बे मैगङाव एन्टीअक्सिडेन्ट आरो एन्टी-इनफ्लमेट्री गुनजों लोगोसे भिटामिन A आरो C बो थायो,जाय मेगननि नुनो हानाय गोहोखौ बांहोनायाव मदद खालामो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here