बि टि आर आव ISPL खुंफुंनायजों सा-सानजा राज्योनि 6थि फारिलाइ काउन्सिलफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोख्रों जाबाय: गबिन्द’ बसुमतारी ।

0
206
ISPL 2022 Football Match 2

बि टि आर सरकारनि बान्जायनायजों खुंफुंजानाय Inter 6th Schedule Premier league-2022 बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बाथौफुरिआव DIMA HASAO AUTONOMOUS COUNCIL आरो TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL नि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाय जायो । बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै बि टि आर नि लेङाइ गाहाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द’ बसुमतारीआ बुंथियोदि बि टि आर आव ISPL खुंफुंनायजों सा-सानजा राज्योनि 6थि फारिलाइ काउन्सिलफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोख्रों जालांगोन । बेनि गेजेरजों जोंनि हालामनि हारिमुवारि मोसानाय, अनलायनाय आरो सिनायथिया सा-सानजा राज्योनि गेजेरावनो गोख्रों जालांगोन होन्नानै बुंथियो बेजों लोगोसेनो बे ISPL जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो सा-सानजा राज्योनि 6थि फारिलाइनि काउन्सिलफोरावबो खुंफुंनाय जागोन होन्नानै बिथाङा मिथिहोदों ।

बाक्सानि मुसलपुर बाथौफुरियाव सोलिनाय कवाटार जोबथा खेलानि बे जोलुर बादायलायनायाव त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट’नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला गर 2 सोनो हायो आरो डिमा हासाव अट’नमास काउन्सिलनि हेंथायै देरहासारनो हायो । बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव खुंफुंजानाय बे जोलुर बादायलायनायखौ बि टि आर नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो आरो खुंथाइ गोहो सरकारनि बान्जायनायाव खुंफुंजानाय बे जोलुर बादायलायनायजों जोंनि हालामनि ओन्सोलनि लाइमोन खेला गेलेगिरिफोरा थुलुंगाखां मोननो हागोन होन्नानै बुंथियो । बे जोलुर बादायलायनायाव बि टि आर नि मावफुं सोद्रोमा घनस्याम दास, ड० निलुत सर्गियारी, एम सि एल ए मन्तु बर’जों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लायो ।

ISPL 2022 Football Match 1
ISPL 2022 Football Match 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here