बिटिआराव गं 5 फुटबल एकाडेमि गायसंगोन खुंथाइ गोहोनि सरकारा : प्रमद बर’ ।

0
126
KAAC won 3rd position in ISPL 2022 Football Match

ISPL जोलुर बादायलायनायनि थामथि बान्थाखौ कारबि आंलं अट’नमास काउन्सिला देरहाबाय ।

बिटिआरनि सरकारनि बान्जायनायजों खुंफुंजानाय Inter 6th Schedule Premier league-2022 नि थामथि बान्थानि बादायलायनाया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बाथौफुरिआव DIMA HASAO AUTONOMOUS COUNCIL आरो KARBI ANGLONG AUTONOMOUS COUNCIL नि गेजेराव जायो । बे जोलुर बादायलायनायखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’आ बेखेवनानै होयो बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथियोदि बड’लेण्ड हालामाव जोलुर गेलेनायखौ जौगाखां होनो थाखाय मोनबा फुटबल एकाडेमि गायसंनो थाखाय थाख-थियारि जादों आरो बेनि थाखाय इन्डियान फुटबल एस’सियेसननि आफादगिरिजों सावरायगोन। बेनि उनावनो बड’लेण्डनि क’क्राझार, सिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो अदालगुरि जिल्लायाव गायसंनो थि खालामगोन । ISPL जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनायजों सा-सानजा राज्योनि 6थि फारिलाइ काउन्सिलफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोख्रों जालांगोन होन्नानैबो बुंथियो बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’आ । मख’नो गोनांदि ISPL जोलुर बादायलायनायनि थामथि मासि बान्थानि बादायलायनायाव KARBI ANGLONG AUTONOMOUS COUNCIL आ 3 गल आरो DIMA HASAO AUTONOMOUS COUNCIL आ 2 गल होनो हायो आरो बे ISPL जोलुर बादायलायनायाव थामसि मासिनि बान्थाखौ कारबि आंलं अट’नमास काउन्सिला देरहासात जायो ।

बेनि गेजेरजों जोंनि हालामनि हारिमुवारि मोसानाय, अनलायनाय आरो सिनायथिया सा-सानजा राज्योनि गेजेरावनो गोख्रों जालांगोन होन्नानै बुंथियो । बेजों लोगोसेनो बे ISPL जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो सा-सानजा राज्योनि 6थि फारिलाइनि काउन्सिलफोराव खुंफुंनाय जागोन होन्नानै मिथिहोदों । बाक्सानि मुसलपुर बाथौफुरियाव सोलिनाय ISPL जोलुर बादायलायनायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर’, मावफुं सोद्रोमा घनस्याम दास, ड० निलुत सर्गियारि, धनन्जय बसुमतारी, धर्म नारायण दास, एम सि एल ए मन्तु बर’, बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेस दैमारीजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लायो ।

ISPL-2022-Football-Match-CEM-Pramod-Boro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here