मेघालया रायजोआव सा 11 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ हमनो मोन्दों।

0
145
Illegal Bangladesi caught in Meghalaya

मेघालया, 17 जुन, 2022: सा-सान्जा भारतनि मेघालया रायजोआव बांलादेशनि सा 11 नोगोरारिफोरा हमजादों। सान्जा जयन्तिया हाजो जिल्लाआव सा 11 सुबुंखौ हमनो मोन्दों। हमजानाय बांलादेशनि नोगोरारिफोरा नंगुबै फोरमान बिलाइ गैयालासेनो भारतआव हाबफैनायनि थाखाय हमजायो। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ फारियै Mizanur Rahman, Arob Ali, Md Hemail, Sapon Das, Haja Moin Uddin Sistya, Md Rizwan, Hashina Begum, Husinara Begum, Ufla Khatun, Musamid Halima Begum आरो Chobra होन्नानै मिथिनो मोन्दों। आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ कुलियां गामिनि गामिखौ रैखाथि होग्रा हान्जाया हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 5 आइजोफोरबो दङ।

बेराफार्सेथिङै बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ दैखोना लाबोनाय गारिनि सालाइगिरिखौबो पुलिस बिफाना हमदों। गारि सालायगिरिनि मुंखौ काचार जिल्लानि Amal Kanti Das होन्नानै सिनायथिनो हादों। हमजानाय गारिआव भारतनि सा 2 नोगोरारिफोरबो दंमोन आरो बिसोरखौ John Patwad आरो Jingieit Suting होन्नानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला, बिसोर सा 2 भारतनि नोगोरारिफोरा बांलादेशनि थागिरिफोरखौ भारतआव हाबफैनायाव हेफाजाब आरो थुलुंगा होदोंमोन। बिनिखायनो, बिसोरबो पुलिस बिफानजों हमजादों। बे जाथाइनि सायाव मेघालयानि पुलिसा foreigners act आरो IPC नि गुबुन गुबुन सोमोन्दो गोनां दफानि गेजेरजों हमजानाय सुबुंफोरनि हेंथायै गसर थिसनबाय।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here