बर’ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि 26थि रुंसारि सान फालिगोन ।

0
143
late sukumar basumatary

बागसा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा सेरनि ककलाबारि रंजालि फोथाराव फैगौ 14 नभेम्बर खालि बरमा गुदि बर’ थुनलाइ आफादनि बान्जायनायाव बर’ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि 26थि रुंसारि सान खुंफुंनो लाहार-फाहार खालामदों । बरमा सेरनि ककलाबारि रंजालि फोथाराव फैगौ 14 नभेम्बर खालि फुंनि 9:00 रिंगायाव बिबार बाउजेनगोन बर’ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि दुइसिन फिसाज्ला अलंबार बसुमतारीआ । बेनि उनाव बर’ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि गोसोखांथिया व जोलुर बादायलायनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ नलबारि जिल्ला दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बारग’ नेहाथारि बिनय कुमार बर’आ बेखेवनानै होगोन । बेलासे 2:00 रिंगायाव बरमा गुदि बर’ थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुध्दराम बर’नि मासि दैदेन्नायाव बर’ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी गोसोखांथि सावराय मेल खुंनो लादों। बे गोसोखांथि सावराय मेलखौ बेखेवनानै होगोन 31नं चिदली बिधान सभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारीआ। बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लागोन बर’ थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर’ आरो दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाइ नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव जर’खा आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बारग’ बोसोनगिरि आरो समाज सिबियारि मनेस्वर दैमारीआ। माननि आलासि महरै बाहागो लागोन बागसा जिल्ला बर’ थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरत चन्द्र रामसियारी, बागसा जिल्ला दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि हांगामा बर’, बागसा जिल्ला दुलाराय बर’ आइजो अनसाइ आफादनि आफादगिरि आलारि ब्रह्म, साहित्य अकादेमी बान्था मोनगिरि देवबार रामसियारी, समाज सिबियारि थानेस्वर बर’, सुकुमार बसुमतारीनि फंबाय गंगाधर बसुमतारी, बरमा फरायसालिमा सामलाय आफादनि आफादगिरि बिजय बसुमतारी आरो बरमा सेन्ट जनस इंराजि फरायसालिनि गोरायुं फाडार माथिउ दासमोनहा। बर’ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीआ 1948 मायथाइनि 1 जुलाइ खालि गोदोनि कामरुप जिल्ला आरो आथिखालनि बागसा जिल्लानि सिङाव थानाय लेसेरा गामियाव जोनोम मोनदोंमोन । बर’नि मुंदांखा थुनलाइगिरि महिनी महन ब्रह्म आरो बर’नि थुनलाइ आगदारि ड० प्रफुल्ल दत्त गस्वामीनि सोलोंसा सुकुमार बसुमतारीआ। बेनि उनाव बर’ थुनलाइ आफादनि जोनोम जाजेन्नायनिफ्रायनो गोबां बर’ खुगा थुनलाइनि सायाव थुनलाइ सोरजिनानै बर’ हारिखौ सिबिलांदोंमोन । बिथाङा 1996 मायथाइनि 14 नभेम्बर खालि बिथाङा रुंसारि जालाङो। मख’नो गोनांदि बोसोरफ्रोमबो बर’ रेबग्रा जथुमा “बर’ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था” मुङै बिथांनि गोसोखांथियाव बर’ लिरगिरिफोरनो बान्थाबो होनाय जायो। बिथांनि थुनलाइ सोरजिनायखौ मान होनानै बोसोरफ्रोमबो बरमा गुदि बर’ थुनलाइ आफादआ बर’ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि थैनाय सानखौ बरमा ओनसोलनि दाब-दाब जायगायाव फालिबोगासिनो दं । सुकुमार बसुमतारीआ थांनानै थानाय समाव खुगा थुनलाइनि सायाव गोबां बिजाब सेबखांनानै गालांदों, जायखौ बर’ आयदायाव एम ए फरायनाय समाव फरा बिजाब महरै फरायो नाथाय बिथांनि सेबखांनाय बिजाबफोरा थोजासे नङैयाव फरायसाफोरा गोबां जार्लायाव गोग्लैयो होन्नानै खौरां मोन्नाय जादों।

late sukumar basumatary remembrance program

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here