भारतनि संबिजिरनि Article 19(b) आ नोगोरारिफोरनो जुथुमनायनि मोन्थाइ होदों, BONSU आ मानो होखारजाखो?

0
144
BONSU gathering disperse at Jantar Mantar by Police

कक्राझार, 8 जुलाइ, 2022: गोदानै जोनोम मोन्नाय BONSU आफादा दिनै थामहिनबा 8 आगष्ट खालि गोदानै 4थि खोलोबनि आलादा रायजो BODOLAND खौ सोरजिनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लिनि जन्तर मन्तराव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लायो। नाथाइ सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय समावनो दिल्लिनि पुलिस बिफानजों हमनानै लांजायो। भारतनि संबिजिरनि P-III नि Article 19 (b) नि लिरनाय बायदिब्ला भारतनि नोगोरारिफोरा माबेबा मोनसे दाबिखौ लानानै आयेन बायदियै जुथुमनो आरो मेल लेंथुमनो मोन्नायनि मोन्थाइ दङ। बे मोन्थाइया मोनसे मोन्थारनांगौ मोन्थाइ (FUNDAMENTAL RIGHT)। बे मोन्थाइखौ रावबो होबथानो हाया। हादरनि आयेन आफादनि आयेन बानायगिरि सोद्रोमाफोराबो बे मोन्थाइखौ बोखारनानै मोनसे गोदान आयेनखौ बानायनो हाया। संबिजिरनि Article 13(2) नि गेजेरजों आयेन बानायगिरिफोरनि सिमाखौ खानानै होनाय जादों। आरो जुदि मोन्थारनांगौ मोन्थाइखौ (FUNDAMENTAL RIGHT) सिफाइनानै आयेनखौ बानायो अब्ला हादरनि गोजौसिन बिजिरसालिआ बेखौ होबथागोन मानोना गोजौसिन बिजिरसालिखौ मोन्थारनांगौ मोन्थाइनि रैखाथि होगिरि होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जायो। संबिजिरनि Article 32 नि गेजेरजों गोजौसिन बिजिरसालिया FUNDAMENTAL RIGHT खौ रैखाथि होथारगोन। बेनि अनगायैबो Article 19 (a) होनाय बायदिब्ला नोगोरारिफोरा बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाइ दङ जायनि गेजेरजों नोगोरारिफोरा आयेन बायदियै गावनि मोन्थाइखौ बिनानै लानो हायो।

नाथाइ मानि थाखाय हमनानै लांजाखो आरो सोमावसारनायनि थाखाय जुथुमनाया मानो होखार जाखो? बे समाव सोंथि सिखारदों सोमावसारनायखौ दैदेन्नाय दैदेनगिरिफोरा सोमावसारनाय जुथुमनायनि सिगां खुंथाइनि पुलिस बिफाननिफ्राय गनायथि लायाखैमोन नामा? आरो गनायथि मोन्दोंमोनब्ला बेनि terms आरो condition फोरा मामोन? बेसेबां सुबुं जुथुमनाय आरो बेसेबां गोबाव समनि थाखायमोन? बेराफारसेथिङै Criminal Procedure Code नि Section 130 नि गेजेरजों Executive Magistrate आ Armed Forces खौ बिथोन होनानै आयेननि बेरेखायै जुथुमनाय आफाद एबा सुबुंफोरखौ होखारनो हायो। आरो Cr.P.C नि Section 129 नि गेजेरजोंबो Executive Magistrate आरो मोनसे पुलिस थानानि Officer in charge एबा Sub Inspector नि गाहाइ नङै Officer आ जुथुमखौ होखारनो मोन्नायनि मोन्थाइ दङ। जाय गोहोखौ बाहायनानै दिनै BONSU नि 4थि खोलोबनि जुथुमखौ होखारनायखौ नुनो मोन्दों।

मिरु सरकारनिफ्राय आलादा रायजोखौ सोरजिनो सोमावसारनाया मोजां बाथ्रा नाथाइ जोबोर दुखुनांथावदि दिल्लिआव BODOLAND रायजो बिनो थांनानै बर’नि माहारियारि आफाद दुलाराइ बर’ फरायसाखौ सोंखारिनायजों लोगोसे आफादगिरि दिपेन बर’खौ मुर्डाबाद होन्नानै स्लगान होनाय नुनो मोन्दों। आलादा रायजो BODOLAND खौ बिनो थांनायाव बरनि माहारियारि दुलाराइ बर’ फरायसा आफादनि हेंथायै गाज्रि स्लगान होनाया थारैनो गनायथाव ना? BONSU आ आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ बोरै दैदेनलांगोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here