मनिपुरनि RIMS देहाफाहामसालिनि मोखाङाव IED बमा बोखांनो मोन्दों।

0
107
IED bomb found in Manipur

मनिपुर, 11 जुन, 2022: सा-सान्जा भारतनि मनिपुर रायजोनि RIMS देहा फाहामसालिनि मोखाङाव थरसे गोहो गोरा IED बमा बोखांनो हादों। देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय गंसे मुलि फानग्रा गलानि मोखाङाव थानाय मोनसे पेकेटखौ मुलि दखाननि बिगोमाया नुनो मोन्नानै पुलिस बिफान्नो मिथिहोयो। बेनि उनाव पुलिस बिफाना बे गोहोगोरा बमाखौ बोखांनो हायो। सान्जा इम्पलाव थानाय RIMS देहा फाहामसालिनि मोखाङाव बे गिख्रंथाव बमाखौ बोखांनो हायो। बे जाथाइखौ मिथिनो मोन्नानै ओनसोलनि सुबुङा गिखांङो आरो साग्रां जायो। बेनि उनाव बमा बेरफ्रुहोग्रा बिफाना थांनानै बमाखौ दबथाय हैयो। रायजोनि गिबि मन्त्रि एन बिरेन सिंआ बे जाथाइखौ हादोर गेजेरारिनि बेरेखा हान्जानि आखाय थानायनि मोन्दांथि दङ आरो बेनिखायनो बेखौ NIA नि आखायाव गथाइनायनि बाथ्राखौ मिथिहोयो

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here