मनिपुराव एमाजनाव traditional handicraft खौ हादोराव गोरलैयैनो मोननायनि गोरोबथा खालामदों।

0
125

गुवाहाटी, 7 जुन, 2022: मनिपुर हेन्डलुम आरो हेन्डिक्राप्ट डेबलाबमेन्ट करप’रेसन आरो इ-कमार्स एमाजन प्लेटपर्मआ मोनसे गोरोबथा खालामदों। थांनाय समबारखालि बे गोरोबथाखौ खालामदों। हादोराव दोरोङारि दानाय लुनाय एबा नख’र शिल्प’नि दिहुननाय मुवा बेसादफोरनि थाखाय इ- हाथाइ फसंनो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। बे गोरोबथाखौ मनिपुरनि राजथावनि इम्प’लाव खालामदों। मनिपुर हेरितेस एस्कप’आ इम्प’लाव खुफुंजागासिनो दङ आरो बेयावनो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जायो। बे गोरोबथानि उनाव भारत हादरनि सिङाव थानाय गासै मुवा बेसाद बायगिरिफोरानो बे बारनिफ्राय मनिपुरनि दोरोङारि आखायजों दानाय आरो नख’र शिल्प’नि दिहुन्थाइफोरखौ बायनो हासिगोन। मनिपुरनि गोबां रोखोमनि नख’र शिल्प’नि दिहुन्थाइफोरखौ हादोरनि खना खनला थानाय गासै कास्तमारफोरानो बायनो हासिगोन । जेरै आखायजों सुनाय गानग्रा जोमग्रा जि, टपि, बेग, बाल्टिं आरो फैसा बेग आरो गोबां रोखोमनि आखायजों बानायनाय मनिपुरनि दोरोङारि मुवा बेसादफोरखौ एमाजननिफ्राय मोननो हासिगोन ।

बेनि अनगायैबो मनिपुराव मोननाय बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौबो एमाजनाव मोननो हासिगोन । जेरै गोसोम माइरं, परेस साहा, GI बानलु, लेबु आरो कमलाफोरखौबो मोननो हासिगोन । बे गोरोबथानि गुबै थांखिखौ 10 मिलियन फिसा फिसौ फालांगिनि फसंथानफोरखौ 2025 माइथायनि गेजेराव दिजिटाइस खालामनाय होनना भारतनि एमाजनि नायदिंगिरिआ फोरमायनानै होदों। मखजाथावदि, मनिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बिरेन सिंआबो बे गोरोबथा खालामनायाव नुजाथिंदोंमोन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here