Monday, July 15, 2024

फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोया मोननै बाहागोयाव गावस्रागोन: राकेश ब्रह्म।

बाक्सा, 4 आगष्ट, 2022: बाक्सा जिल्लानि मेधाकाटयाव भेटेनारि साभ-चेन्टार मावखुलि बेखेवदों

जिब-जुनार फिसिनाय आरो जिब-जुनारनि बेराम आजार फाहामथाइ होनाय थांखिजों बाक्सा जिल्लानि मेधाकाटयाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मया भेटेनारि साभ-चेन्टारखौ बेखेवनानै होदों । साभ-चेन्टारखौ बेखेवनानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मया बुंथियोदि गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि जिब जुनारफोरा मोजां फाहामथाइ मोनैनि थाखाय गोबां बेरामजों थैबोनो गोनां जादों नाथाय बे बाराव बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’नि गोख्रों नाजानायजों जिल्लानि मोनफ्रोमबो साभ-डिभिसनाव भेटेनारि साभ-चेन्टार लुफुंनो थांखि लानायखौ मिथिहोयो बेजों लोगोसेनो बे मावखुलिनि थाखाय खुंथाइ गोहोनि सोरखारा सा-80 Field Assistance मासिनि थाखाय फोसावथाइ होबाय होनना मिथिहोयो ।

Veterinary Sub Centre Opening in Baksa

बेजों लोगोसेनो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मया MLA रबिराम नार्जारिया आथिखालनि खुंथाइ गोहोनि सोरखारखौ सोंखारिनायखौ गोख्रों फिनजाथाइ होयो । राकेश ब्रह्मया बुंथियोदि MLA रबिराम नार्जारिया बर’ हारिनि मोनसेबो मोजां बाथ्रा सानबोयाखै आरो खामानि मावबोयाखै । गावनि गादिनि थाखायनो मोनसे समाव बर’ हारिनि गेजेराव दांङाबाजि खालामनानै गोबां सुबुंफोरखौनो गावजों गाव बुथारहोग्रा सुबुंयानो जाबाय रबिराम नार्जारि बेनिखायनो बेनि बाथ्राखौ रायजोफोरा जेबो साननांगौ आरो रायलायनांगौ गैया ।

बिपिएफ राजखान्थि हानजाया फैगौ 6 दाननि गेजेराव रबिराम नार्जारिनि थाखाय मोननै बाहागोयाव गावस्रालांसिगोन बेनिखायनो रायजो राजा आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर’नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थियारि हानजायाव थानानै गोगो समाज दानाय आरो गोख्रों खामानि मावनो खावलायो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मया ।

बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि जथाइयै सोरखाराव बिदा आरो फंबाइ बादि अनलायनाय दं बेनिखायनो फैगौ 15 बोसोरसिम जथाइयै सोरखार दाफुंलांगोन ।

बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’या 24 घन्टानि गेजेराव रायजोनि थाखायनो 18 घन्टा सान हर खामानि मावगासिनो आरो फैगौ नै बोसोरनि गेजेराव फारफ्रोमबो बिथिंयावनो जौगानाय सनानि बिटिआर दाफुंगोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मया ।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles