थाखो 1 आव फरायनाय सानै हौवासाफोरा 16 जुननिफ्रायनो गोमानानै दं।

0
104
Child Lost Sibsagar

शिबसागर, 21 जुन, 2022: बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों मानसि गोमानाय जाथाइया । आसामनि शिबसागर जिल्लानि रेलवे स्टेसननिफ्राय गोमादों सानै उन्दै गथ’फोर । नख’रनि सोद्रोमाफोरा बुंथिना होनाय बादिब्ला, बै उन्दै गथ’फोरा 16 जुननिफ्रायनो गोमानानै दं । सानैबो हौवासाफोरा रेलवे स्टेसननिफ्राय गोमादों ।

जेब्ला, रेलवे स्टेसनआव उन्दै हौवासाफोरखौ लानानै थांदोंमोन बे समावनो BENGALURU EXPRESS ट्रेनआ स्टेसनआव थाद’फैदोंमोन । बे समनिफ्रायनो सानैबो गथ’फोरा गोमादों । सानैबो गथ’फोरखौ गोबां नागिरनायनि उनावबो मोननो हायाखै । सानैबो हौवासाफोरा वार्ड नम्बर 13 नि गुदि फरायसालियाव थाखो 1 आव फरायो । बिसोर सानैखौ 8 बोसोर बैसनि लुहित भुयान आरो 7 बोसोर बैसोनि सितन्त गगै होननानै मिथिनो मोन्दों ।

हौसाफोरनि नख’रनि सुबुंफोरा बिसोरखौ हालाय-हाफाय नागिरगासिनो दं । अदेबानि नख’रनि सुबुंफोरा नागिरब्लाबो मोनैनि जाहोनाव शिबसागर पुलिस स्टेसनआव गोमानायनि FIR होबाय । केस थिसनखांनायनि उनाव पुलिसनि मोनसे हानजाया रेलवे स्टेसननि CCTV नायबिजिरहैदों आरो लोगोसेनो जाथाइनि सायाव नायबिजिरनाया हाबाफारियाबो दा सोलिगासिनो दं ।

नख’रनि सुबुंफोरा बे सानै उन्दै गथ’फोरखौ नुयोब्ला थाबैनो खौरां हरनो थाखाय बयखौबो खावलायदों ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here