ULFA-I उग्रुपन्ति हान्जाया गावसिनि सासे सोद्रोमाखौ जिउ जोबनायनि साजा फोसावदों ।

0
213
ULFA cadre महाम्मद साइफुल इस्लाम got death punishment from ULFA I for trying to escape from the camp

गुवाहाटी, 31 आगष्ट, 2022: परेश बरुवा दैदेन्नाय ULFA-I उग्रपन्ति हान्जाया गावसिनि सासे सोद्रोमाखौ थैनायनि साजा फोसावबाय । दोलोनिफ्राय खारखुमानो नायगिरनायनि थाखाय थैनायनि साजाखौ फोसावनानै होदों होन्नानै मिथिनो मोन्दों । बेनि सिगांबो गावसिनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ थैनायनि साजा फोसावनायखौ नुनो मोन्दों । बुधबार बारायखालि ULFA-I उग्रुपन्ति हान्जाया बे गिदिर साजा होनाय थांखिखौ आजावनानै लायो । रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला थैनायनि साजा फोसावजानाय सोद्रोमाया केम्पनिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन । बेनि उनावनो उग्रुपन्ति आफादा बिनि हेंथायै जिउ जोबनायनि साजाखौ फोसावनानै होयो ।

जिउ जोबनायनि साजा फोसाव जानाय सोद्रोमाखौ रिहन असम एबा महाम्मद साइफुल इस्लाम होन्ना मिथिनो मोन्दों । जिउ जोबनायनि साजा फोसावजानाय सोद्रोमाया आसामनि गवालपारा जिल्लानि थागिबि लक्षिपुर गामिनि थागिबि करिमुद्दिन मण्डलनि फिसाज्ला । थांनाय 28 जुलाइ दाननि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव बियो केम्पनिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन । आरो बेनि उनाव बियो हमजादोंमोन आरो जिउ जोबनायनि साजाखौ फोसावजादोंमोन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here