हौवाफोरनि माखासे गोरिन्थिनि जाहोनाव गार्लफ्रेन्डआ ब्रेकआप खालामो।

0
210
Why Girlfriend Breakup with BoyFriend

गोदान दिल्ली,1जुलाइ 2022: रिलेसनसिपनि मोजां मोनलाइनायनि गोरा दौलेंआ बायनायनि माखासे जाहोनफोर थायो।Vहौवाफोरा रिलेसनसिपआव थाब्ला सम सम माखासे गोरोन्थि खालामो।जायनि जाहोनाव ब्रेकआप जायो।Vहौवाफोरा गार्लफ्रेन्डजों ब्रेक आप जानाया गोबाव सम जाब्लाबो गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हाया।हौवाफोरनि माखासे आखुखौ आयजो माहारिफोरा मोजां मोना ,जायनि जाहोनाव आयजोफोरा ब्रेकआप खालामो आरो हौवाफोरनिफ्राय जानगार जानानै थायो।

हौवाफोरा रिलेसनसिपआव थाब्ला माखासे गोरोन्थिखौ खालामनो नाङा। बेफोर जादों…

  1. सोरखौबा मोजां मोननाया गाज्रि बाथ्रा नङा।नाथाय मोजां मोननायाव खुद्रिखांनाय आखु दिन्थिनायाबो मोजां बाथ्रा नङा।माखासे हौवाफोरा गावनि गार्लफ्रेन्डखौ लानानै insecure खालामो। गार्लफ्रेन्डआ गुबुनजों बाथ्रा रायज्लायनाय आरो गावनि गोसो बायदि ड्रेस गाननायखौ हौवाफोरा होबथाब्ला गार्लफ्रेन्डआ मोजां मोनआ।जायनि जाहोनाव गार्लफ्रेन्डआ लासै लासैनो जानगार जालाङो। बेनि थाखायनो हौवाफोरा बेबायदि आखुथाय दिन्थिनायखौ थाबैनो नागार नांगौ।
  2. आयजोफोरा गावनि बयफ्रेन्डआ गुबुन आयजोखौ इन्टारटेन खालामनायखौ मोजां मोनआ।जुदि हौवाफोरा गावनि फ्रेन्ड सार्किलाव गुबुन आयजोखौ मिनिहोनो आरो फ्रेन्क खालामनो नाजायोब्ला गार्लफ्रेन्डआ गोसोआव गाज्रि मोननो हागौ।जायनि जाहोनाव गार्लफ्रेन्डआ जानगारबो जानो हागौ।
  3. रिलेसनसिपआव फोथायनाय थानाया गोनांथार। जुदि रिलेसनसिपआव फोथायनाय गैयाब्ला मोजां मोनलाइनायनि दौलें लोरबां जालाङो। माखासे खेब रिलेसनसिपआ थाबैनो जायो। नाथाय पार्टनारनि गेजेराव फोथायलाइनाय नुवा। जायनि जाहोनाव सम सम नांज्लाइनाय नुयो।नांज्लाइनाया बांसिननिफ्राइ बांसिन जालांब्ला रिलेसनसिपयाबो बायो।
  4. सोरबा सोरबा हौवाफोरा गाव गावनि गार्लफ्रेन्डखौ जानला मोनला सन्देह’ खालामो । जायनि जाहोनावबो गार्लफ्रेन्डआ बयफ्रेन्डखौ नागारो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here