Young Sporting Club नि बानजायनायाव कुमारिकातायाव जोलुर बादायलायनाय खुंदों ।

0
102

आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिंयाव दावगाखांहोनाय थांखिजों कुमारिकाता Youth Sporting Club नि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्ला गेलेमु बिफाननि मददजों 20 आगष्टनिफ्राय जागायनानै फैगौ 29 आगष्टसिम कुमारिकाता हायार सेकेन्डारीनि गेलेग्रा फोथाराव 70थि किरत बरुवा गोसोखांथि Senior Inter District Football Championship खुंफुंनो थांखि लादों । रायजोनि दाब दाब जिल्लानि मोन 10 जोलुर क्लाबफोरा बे बादायलायनाव बाहागो लाफैगोन । गोबां समाव आथिखालनि लाइमोन फरायसाफोरा द्रागस लानाय, मबाइल पनाव ओरैनो बेकार सम हगारनाय बायदिजों थायो, लाइमोनफोरा जाहाथे जोलुर गेलेनायजों गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि महरै सिनायथि होनो हायो बेफोरबादि थासारिखौ नोजोर लाखिनानै कुमारिकाता Young Sporting Club आ बे जोलुर बादायलायनायखौ लादों होनना MLA जलेन दैमारिया बुंथियो । बेनि अनगायैबो जोलुर बादायलायनाय सामलाय आफादनि गाहाइ नेहाथारि आलाउद्दिन आहमेद बुंथियोदि देहाया थिक थायोब्लासो जाफुंसार जानो हायो बेनिखायनो आथिखालनि लाइमोनफोरा गेलेनायाव गोसो होनो नांगौ । कुमारिकाता ओन्सोलनिफ्राय मोजां मोजां खेला गेलेगिरि सोरजिनो आरो थुलुंगाखां होनो थाखाय बेफोरबादि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होनना मिथिहोयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here