आसामनि सासे आइजो पुलिसा 7 दान उन्दै फिसाखौ लानानै गावनि सरकारि बिबानखौ मावफुंदों

0
118

शिलचर, 6 जुन, 2022: आसामनि सासे आइजो पुलिसा गावनि उन्दै फिसाखौ फाफ्लियाव बानानै गावनि सरकारि बिबानखौ मावफुंदों। 7 दान जानाय फिसाखौ लोगोआव लाफानानै गावनि बिबानखौ मावफुंनाया थारैनो जोबोर बाख्नायथाव। गावनि नख’र आरो सरकारि बिबान मावफुंनायखौ खौरां बिजों आरो समाजारि खौरां बिजोंआव नुनानै गोबां सुबुंफोरा बाख्नायनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, आइजो पुलिसनि फिसाइया भारतारि रैखाथि बिफान CRPF आव साख्रि मावयो । आरो बियो गोजान जायगायाव थानो गोनां जायो। बिसोरहा शिलचराव सासेबो नख’रनि सोद्रोमाफोर गैया। जायनि जाहोनाव उन्दै गथ’खौ गावजों लोगोसे खामानि मावनायाव लाबोफानांगौ जायो।

बिथांनि बेबायदि हाबा मावनायखौ नुनानै बयबो सुपार बिमा होननानै बिमुं होदों। गावनि आरो नख’रनि खामानि मावनायनि बिबानखौ खेबसेयैनो मावनाया सासे सुबुंनि थाखाय गोरलै बाथ्रा नङा, नाथाइ बे खामानिखौ मावनानै दिन्थिदों बिथां आइजोया। बे सासे बिबान गोनां आइजो पुलिसनि मुंङा Sanchita Rani Roy आरो बियो शिलसरनि Pl court आव खामानि मावयो । मख’नो गोनांदि सानफ्रामबो बिथाङा गावनि बिबाननि समावनो सौहैनानै मावफुङो। बिथाङा maternity leave लादोंमोन। बन्द लानाया जोबनायनि उनाव गावनि खामानियाव जयेन जाफिननो गोनां जायो। maternity leave नि थाखाय फिन खेबसेबाव आरजबिलाइखौ गथाइनानै होबाय नाथाइ दासिम्बो गनायथि मोन्थ’याखै।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here