क’क्राझारनिफ्राइ बर’ लाइमोनफोरा ASSAM YOUTH OLYMPIC-2022 आव गोबां मेडेल मोन्दों।

0
134
Bodo Players Winner at ASSAM YOUTH OLYMPIC 2022

क’क्राझार, 27 जुलाइ, 2022: गेलेनाय बिथिङाव बर’नि लाइमोनफोरा उन जानानै थायाखै। हादर गेजेरारि, हारिमायारि आरो रायजोयारिनि बायदि आइदानि गेलेनाय बादायलायनायाव बर’नि बादायारिफोरा जायगाखौ आवग्रिनानै लानो हागासिनो दङ। बेबायदिनो सोलिबाय थानाय ASSAM YOUTH OLYMPIC- 2022 गेलेनाय बादायलायनायावबो गोबां बर’नि लाइमोनफोरा गावसिनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै मेडेल देरहासारनो हादों। आरो हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। क’क्राझार जिल्लानिफ्रायबो गोबां बादायारिफोरा मेडेल मोन्नो हादों। फारियै

  1. मुन्ना कुमार ब्रह्मआ 400 मिटार खारनायाव सनानि मेडेल,
  2. राजु दैमारिया 100 मिटार खारनायाव तामानि मेडेल,
  3. कृष्णा बर’आ सत पुत खुबैनायाव तामानि मेडेल,
  4. जिमि ब्रह्मआ सत पुत खुबैनायाव रुपानि मेडेलखौ मोन्नो हायो।

बेनि अनगायैबो, TAOLU-WUSHU गेलेनायाव फारियै

  1. दयामति ब्रह्मआ सनानि मेडेल,
  2. सोरांसात बसुमतारिआ रुपानि मेडेल,
  3. जनिला ब्रह्मआ रुपानि मेडेल, दैजि राभाआ रुपानि मेडेल,
  4. दिपालिलिका बरमन आरो दियन दत्तआ तामानि मेडेलखौ मोन्नो हायो।

मख’नाया गोनांदि क’क्राझारनिफ्राय, सा 5 हिन्जाव आरो सा 3 हौवा बक्सार गेलेगिरिआ जोबथा बादायलायनायनि मासिखौ आवग्रिनानै दङ। आसा खालामनो हायो बिथांमोनहा मोजाङै बाहागो लानानै सनानि मेडेलखौ मोन्नो हागोन।

Bodo Youths Bags Medal at ASSAM YOUTH OLYMPIC 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here