ट्रेन खारबाय थानाय समाव ट्रेननि ड्राइबारा उन्दुलांब्ला मा जागोन ? बे बाथ्राखौ 99 जौखोनदो सुबुंफोरा मोनथिआ।

0
118
Train driver slept what next

गोदान दिल्ली,4 जुलाइ 2022: भारतारि रेलआ मुलुगनि 4थि आरो एसियानि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रेल नेटवार्क। ट्रेनजों गोबां सुबुंफोरा दावबायो । ट्रेनखौ मोनसे इन्जिननि गेजेरजों सामलायनाय जायो।ट्रेन इन्जिनाव सासे ड्राइबार थायो।जायखौ लक पायलट बुंनाय जायो।

ट्रेनाव ट्रेन ड्राइबारनि अनगायै सासे एसिस्टेन्ट ड्राइबारबो थायो।जुदि ट्रेन खारफुनाय समाव ट्रेन ड्राइबारा उन्दुलांब्ला एसिस्टेन्ट ड्राइबारा बेखौ फोजायो।खैफोत गोनां थासारि सोमजिनो नागिरब्ला नेक्स स्टेसनआव बिनो खौरां होनाय जायो आरो ट्रेनखौ लाखिनानै दोनयो।बेनि उनाव नेक्स स्टेसननिफ्राय गोदान ड्राइबारखौ थिसननाय जायो।

गोबां सुबुंफोरा गोसोआव सानदों जानांगौ जुदि ट्रेन खारफुबाय थानाय समाव ट्रेननि सानैबो ड्राइबारा उन्दुलांब्ला मा जागोन। बेबायदि जानायनि थासारिआ गोबां खम जायो।नाथाय थेवब्लाबो रेलवेआ बेनि थाखाय ट्रेननि इन्जिनाव “बिजीलेन्स कन्ट्रल डिबाइस”खौ लागायदों।ट्रेननि ड्राइबारा 1 मिनिटसिमाव जेबो फिनजाथाय होयाब्ला 17 सेकेन्डनि गेजेरावनो मोनसे अडिअ बिजुयेल इन्डिकेसनआ सौफैयो।जुदि ड्राइबारा बे इन्डिकेसननि फिननायखौ होयाब्ला 17 सेकेन्डनि उनाव अटमेटिक ट्रेनआ ब्रेक लागायो।बेबायदि थासारि सोमजिनायखौ ट्रेननि इन्जिनआव लागायनाय डिबाइसआ नोजोर होयो।

मख’नो गोनांदि,ड्राइबारा ट्रेनखौ सालायनाय समाव खनले खनले स्पीडखौ खम-गोख्रै खालामनांगौ आरो हर्नखौ दामनांगौ जायो।जुदि ड्राइबारा 1 मिनिटआव जेबो रेस्पन्स होयाब्ला रेलवेआ बिनो अडिअ बिजुयेल इन्डिकेसनखौ दैथाय हरो।ड्राइबारनिफ्राय जेबो फिनजाथाय होनायखौ मोनाब्ला 1 किलमिटार गोजान खारलांब्लानो ट्रेनआ थाबथाना थायो।बेबायदि थासारि सोमजिनायखौ ट्रेननि सिङाव थानाय रेलवे बिबानगिरिफोरा नायबिजिरो आरो रेलवेनि गिदिर जाब्रबथाय जानायखौ होबथायो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here