बबे मोन्नै हांखोजों जागायनाय मुंनि हिन्जावा फिसाइनि अन्नाय मोना।

2
225
Woman name with K and P missing Husband Love

क’क्राझार, 25 जुलाइ, 2022: नोंथांमोनहा मिथिगौ समाजारि खौरां बिजोङाव गोबां समावनो गोबां खोथाफोरा गोसारनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो सासे ज्यतिश सात्रनि बुंनाय बाथ्रायाबो समाजारि खौरां बिजोङाव गोसारनाय आरो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। मोननै हांखोजों जागायनाय मुंनि हिन्जावफोरा गावनि फिसाइनि अन्नाय मोना। बे बाथ्राखौ सासे ज्यतिश सात्रआ बुंदों होन्नानै गोबां पर्टेल खौरां बिजोङा फोसावदों। सात्रनि बुंनाय हिसाबै इंराजि हांखो P आरो K जों जागायनाय हिन्जावफोरा गावनि फिसाइनि अन्नाय मोना।

जाय हिन्जावनि मुङा P हांखोजों जागायो बिसोरो माब्लाबाबो गावनि आंगो फिसाइनिफ्राय अन्नाय मोना आरो सान्तियै थानो हाया। मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला बे हांखोजों जागायनाय हिन्जावफोरा फिसाइनिफ्राय जोबोर अन्नाय मोन्नो हास्थायो। फिसाइखौ गावसिनि फारसे नोजोर होनायखौल लुबैयो। आरो सोमोन्दोआ गोरा थानायनि गासैबो खोथाखौ दोनखुमायालासे खुलायै बुंजानो लुबैयो। आरो गावनि मोजां मोन्नायखौ खोमानानै लानो जोबोर गियो। बिनिखायनो बिसोर दुखुआव थानाङो।

जाय हिन्जावनि मुङा K हांखोजों जागायनाय बिसोर गावसिनि फिसाइखौ लानानै गोजोन्नाय मोना। बिनि जाहोनानो जाबाय बिसोर गावसिनि फिसाइखौ बांसिन सन्देह’ खालामो। बिसोर गावसिनि फिसाइखौ गुबुनजों थानायखौ नायनो हाया। नाथाइ बिसोर गाज्रि आखुनि नङा आरो जोबोर मोजां आखुनि। बिनिखायनो बिसोर जेब्लायबो दुखुआव थाबाय थानो गोनां जायो। 24 घन्टा गावनि फिसाइनिफ्राय अन्नायखौ मोन्नो बिसोर जेब्लायबो लुबैयो। गावसिनि सान्नायखौ आबुं खालाब्ला बिसोरो खुद्रिखाङो जायनि जाहोनाव बिसोर गावसिनि फिसाइनिफ्राय अन्नायखौ मोन्नो हाया।

2 COMMENTS

  1. ज्यतिश सात्र , बे गोरोनथि, मा सात्र जाखो , शास्त्र सो

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here