सिक्किमआव हा गिसिखानायजों गोबां लामाफोरा बन्द जादों ।

0
121
Road blocked in sikkim due to landslide

सिक्किम, 1 सेप्तेम्बर, 2022: सान्जा सिक्किमनि 20 माइल ओनसोलाव थानाय सिंताम आरो रांपआव गोबां हा गिसिखादों । जायनि जाहोनाव 20 नं राजा लामाया बन्द जानो गोनां जायो । जुब-जुब गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां हा गिसिखानाया सोमजिदों । मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला सिक्किमनि गोबां ओनसोलफोरावनो हा गिसिखादों । हा गिसिखानायखौ नुनानै सरकारि बिफाना दावबायारिफोरखौ गोनांथि नङाब्ला दावबायनो नाङा होन्नानै बादा होदों । सिक्किमनि राजथावनि गेंटक आरो सोनाब बेंगलनि सिलिगुरि थांनाय लामायाबो गोबां हा गिसिखानायनि जाहोनाव बन्द जानानै थादों । दावबायनाय गोबां मटर गारिफोरानो लामाया बन्द जानायनि जाहोनाव थाबथानानै थानो गोनां जादों ।

सान्जा सिक्किमनि खुंथाइ बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला गोबां अखा हानाय आरो हाजोनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैबोनायनि जाहोनाव लामाखौ साफा खालामनो थाखाय माखासे सम लागोन । लामा आरो दालांनि बिफाना बोसोनखान्थि फोसावनायनि गेजेरजों दावबायारिफोरखौ गोनांथि नङाब्ला दावबायनो नाङा होन्ना मिथिहोदों । रायजोनि गोबां ओनसोलावनो हा गिसिखानायनि जाहोनाव लामाफोरा खहा जाबाय आरो बिफाना लामाखौ मोजां खालामफिन्नो थाखाय हाबा मावगासिनो दङ होन्नानै मिथिनो मोन्दों ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here