4 बोसोरनि उन्दै गथ’खौ बिमाया बेलकनीनिफ्राय गारहरदों ।

0
108
Mother killed her son in Karnataka

कर्णाटक, 6 आगष्ट, 2022: सासे बिमाखौ फिसानि बयनिख्रुइ देरसिन रैखागिरि होनना साननानै लायो । मानोना बिमाया गथ’खौ जोनोम होनायजों लोगोसेनो गोबां जोथोन लानानै गिदिर गोलाव खालामो । सरासनस्रायै बिमाया फिसाखौ जोबोद अनो । जायखौ लानानै लिरगिरिफोरा बिमा-फिसानि गेजेराव थानाय सोमोन्दोखौ गोबां मोजां बाथ्राफोरनि गेजेरजों लिरबोबाय । नाथाय दिनै कर्णाटकनि ओरैबायदि मोनसे जाथाइया सोरांआव फैदों । जायखौ नुनानै एबा मिथिनानै नोंथांमोनहा सोमोनांनायजों लोगोसेनो दुखुबो मोननो हागौ । कर्णाटकनि मोनसे ओनसोलआव ओरैबायदि मोनसे जाथाइ सोमजिदों जायखौ नुनानै सुबुंफोरनि गोसोआव माखासे सोंथिफोरबो सिखारदों । गुबै बाथ्राया बेनोदि, सासे बिमाया गावनि 4 बोसोरनि उन्दै गथ’खौ बिल्डींनि 4थि प्लरनिफ्राय गारहरदों । नाथाय सासे बिमाया माबोरै गावनि फिसाखौनो बुथारनो हाखो ? बिल्डींआव दोननाय सिसिटिभिआव रेकर्ड जानानै थानाय भिडिअनि गेजेरजों बे जाथाइया सोरांआव फैदों । सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला, उन्दै गथ’आ रायज्लायनो रोङा आरो खोमाबो खोनायामोन, जायनि थाखाय बिनि बिमाया गोबाव समनिफ्रायनो जिंगा सिबाय थायोमोन । नाथाय बेबादि जाहोननि थाखायनो फिसाजोखौ बुथारनाया थारैनो साननो गोनां बाथ्रा । अदेबानि दायो गावनि फिसाखौ बुथारनाय दायनिगिरि बिमाखौ पुलिसआ जोबथेसालिआव लानानै थांबाय ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here