गुबुन हारिनि फरायसा धनश्री बरमना बर’ बिजों आइदाजों फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिसारदों

0
164
Dansri Barman

तामुलपुर, 8 जुन, 2022: गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बर’ बिजों आइदानि सायाव गोसो होनायखौ नुनो मोन्दों। बे खेबनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो बर’ बिजों आइदानिफ्राय उथ्रिसारनो हानायखौ फारियै नुगासिनो दं । गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्लानि आमबारि सरुभेरा गोजौ फरायसालिनिफ्राय गुबुन हारिनि सुबुं आमबारि सरुभेरा गामिनि महन बरमन आरो सिता बरमननि फिसाजो धनश्रि बरमना 381 नाम्बार लाखिनानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। धनश्री बरमननि सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय खौरांखौ मिथिनानै ओन्सोल नांङैनो रायजोफोरा गोजोननायखौ फोरमायथिदों। थिक बे बायदिनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि मिथिंगा राजा बसुमतारि, कुमारिकाता दख’रा एबसुनि आफादगिरि सुक्लेस्वर दैमारि, गाहाइ नेहाथारि दैमालु बसुमतारि आरो दख’रानि बिबानगिरिफोरा खौरांखौ मिथिनानै जथाइयै बिथांनि नख’राव नुजाथिफैदों आरो बिमाजों लोगोसेनो धनश्री बरमनखौ गोथार आर’नाइजों मान बावो।

बेजों लोगोसेनो कुमारिकाता इउ.एन एकाडेमिनि फरायसा बर’ बिजों आइदाजों फरायनानै 97 जौखोन्दो मोननानै बर’फोरनि गेजेरावनो बांसिन नाम्बार लाखिनाय दिपक बर’जों लोगोसेनो बिथांनि बिमा-बिफाखौ कुमारिकाता दख’रा एबसुया मान बावो। दिपक बर’नि फरायनायनि फारसे थुलुंगाखां होनायजों लोगोसेनो गोनांथि समाव मदद होलांनाय बाथ्राखौ मिथिहोयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here