बारग’ NDFB नि सोद्रोमाखौ महर-मोखां नुवाब्लाबो नखरआ सारादु खुंदों

0
176
NDFB M Birbai

क’क्राझार, 8 जुन 2022: जुदि नों गोथाङैनो दंब्ला, बबेबा गुदुं सिङाव आरो बबेबा खना-खनला जायगायाव दंहैयोब्लाबो बियो आंखौ सानसे नागिरना फैथारगोनखि फैथारगौमोन। बेबादि गोसो खाइसिब मोनलायनाय बाथ्राखौ दुखु गोनाङै बुंदों बारग’ NDFB (S) नि आफादगिरि एबा आथिखालनि बि टि आर खुंथायनि MCLA सायखं बसुमतारीआ।

जोबोद रायखांनो गोनांदि, बि टि आर गोजोन गोरोबथाया जालांबाय आरो बेनि गेजेरजों गोबां बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरा गावनि जोनोम गामियाव बिमा-बिफाजों लोगोसे गामियारि सुबुंफोरजोंबो मोखां नायज्लायनानै संसार जानायनि खाबुखौ मोनबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि! बेबादि गोजोन संसारनि खाबुखौ मोनासै क’क्राझार जिल्ला कारिगावनि मुराबारि सनापुर गामिनि फदिराम मोसाहारी आरो सारथि मोसाहारीनि नैथि फिसाज्ला बुद्ध मोसाहारि एबा एम. बिरबायआ।

मखनो गोनांदि, थांनाय 2007 माइथायनिफ्रायनो NDFB आव हाबहैनानै बर’ माहारिनि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै जांख्रिखांदोंमोन एम. बिरबायआ। अदेबानि, बै समनिफ्रायनो गावनि न’आव फैफिनासै एम. बिरबायआ। नखरनि बिमा-बिफाआ गावनि फिसाज्लाखौ सफैफिनगोननि गोबां सम लामा नायनानै दंमोन। नाथाय एम. बिरबायआ गावनि आंगो न’आव सफैफिनैजों बिमा-बिफानि गोरबो गोसोआव दबथायनो हानाय गोहोया गैया जालांनायलाय गुबुन राहा लानांगौ जायो। गमामायैनो, दिनै फिसाज्लानि महर-मोखांखौ नुवाब्लाबो संसारनि नेम-खान्थिजों बुद्ध मोसाहारि एबा एम. बिरबायनि मुङाव सारादु खुंनांबाय बिमा-बिफाआ। हारि रैखाथिनि थाखाय जांख्रिखांनायाव बारसोमनाय एम. बिरबायखौ दिनै जोबथा बिदाय होनाय समाव MCLA सायखं बसुमतारी, बारग’ NDFB (S) धिरेन ग्रुपनि आर्मि सिप नायस्रांजों लोगोसेनो नख’रनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानानै हाजासे दुखु मोन्नायखौ फोरमायदों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here