बबे हादरआव सोलिबोदों आसिखौ देस’नानै लानाय नेमखान्थिया ?

0
136

इन्दनेसिया, 20 आगष्ट, 2022: बुहुमाव गोबां हादरफोर दं । मोनफ्रोमबो हादरआव गुबुन-गुबुन हारि-माहारिनि सुबुंफोरा रायजो जायो । मोनफ्रोमबो हारियानो गावनि मोनसे सिनायथि, आसार-खान्थि आरो नेमखान्थि थायो । नोंथांआ इन्दनेसियानि डानी हारिनि सोमोन्दै खोनाफेरबाय ना ? जाय हारिनि गेजेराव नख’रनि सुबुंआ जिउ गोमायोब्ला आइजोफोरा गावनि आखाइनि आसिखौ हास’नानै एबा देस’नानै लायो । नाथाय बेनि सिङाव मा फोथायनाय दं ? मिथिनो मोननाय बादिब्ला, थैनाय सुबुंनि जिउमाखौ गोजोनहोनो आरो सुबुंनि थैनायाव गावनि दुखु मोननायखौ फोरमायनो बेबादि नेमखान्थिखौ फालियो । बेजों लोगोसेनो आसि मोनसे जनाया थैनाय सुबुंनि दुखु मोननायनिख्रुइ बांसिन जानो हाया होननानै फोथायनायजों बे नेमखान्थिखौ मावफुंङो । मख’नो गोनांदि, गोबां बोसोर सिगाङावनो बे नेमखान्थिखौ इन्दनेसिया सरकारआ बन्द’ खालामनानै होबाय । नाथाय दासिमबो बैसोगोरा आइजोफोरखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो बिसोरनि आखाइयाव देस’नाय आसिनि सिन । बेबादि नेमखान्थिखौ इकिपालिन (IKIPALIN) बुंनाय जायो । खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला, जवाविजयानि वामिन सहराव डानी हारिखौ बांसिनै नुनो मोनो । मिथिनो मोननाय बादिब्ला, नख’रनि सोद्रोमा थैखांनायनि उनाव आइजोफोरा अन्थाइ आरो ब्लेड गावनि आसिखौ देस’नानै एबा हास’नानै लायो लोगोसेनो दिरुं खानानैबो बस’यो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here