जरा जरा आरो मोदोम बेदरनि सानाय सुनायखौ जानगार खालामनो हानायनि राहा।

0
115
Relief from Joint Pain

गोदान दिल्ली,12 आगस्ट 2022: सम सम जरा जरा सानाय सुनाय आरो मोदोम बेदरखौ बोख्रबनाय मोनो।बेबायदिआ देहाआव इउरिक एसिड बांनायनि इसारा होनाय।देहाआव इउरिक एसिडआ बांब्ला माखासे बेरामाआ सोमजिखाङो।बेजों जरा जरा सानाय सुनाय बिषआ बांसिन जायो।जुदि इउरिक एसिडखौ कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला जरा जरा आरो मोदोम बेदरनि सानाया बांसिन जानो हागौ।

जरा जरा आरो मोदोम बेदरनि सानाय सुनाय लक्षनफोरा जादों…

  1. मोदोम बेदरखौ बोख्रबनाय बायदि मोननानै सानाय।
  2. जरा जरा गोबां सानायखौ मोनदांथिनाय आरो थाबायनो हायै जानाय।
  3. जरा जरा बुखांनानै गोजा जानाय।

बेफोरखौ होबथानायनि राहाफोरा जादों…

  1. गाजरनि जुस….. गाजरआव केरटीन आरो भिटामिन A खौ मोननाय जायो।गाजर आरो लेबुनि जुसखौ लोंनायजों इउरिक एसिडखौ कन्ट्रल खालामनो हायो।लोगोसेनो बे जुसखौ लोंनायजों इमिउनिटीयाबो बाङो।देहाआव इमिउनिटीआ बाङोब्ला बेराम जानायखौ होबथानो हायो।
  2. हायजें…..हायजेङाव माखासे मुलिनि गुनखौ मोननाय जायो। हायजेङाव एन्टीअक्सिडेन्टजों लोगोसे माखासे निउट्रेएन्टखौबो मोननाय जायो।जाय जरा जरा सानाय सुनायखौ खम खालामो ।इउरिक एसिडआ बांब्ला हायजेंनि चाहा एबा गायखेर लोंनानै बेखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन।
  3. ग्रिन टी….ग्रीन टीआ मोनसे मुलि बायदि।ग्रीन टीआव एन्टी अक्सीडेन्ट थायो।ग्रीन टीखौ लोंब्ला इउरिक एसिडखौ कन्ट्रल खालामनो हायो आरो देहाआव इमिउनिटीयाबो बाङो।
  4. थायबेंनि जुस….थायबेङाव पटेसियाम आरो फास्फरासखौ मोननो हायो।बेयो देहा सिंनि मैलाखौ बायजोआव दिहुनहरो।थायबें आरो लेबुनि जुसखौ लोंनायजों लिभार आरो किडनीआ गाहाम जागोन आरो इउरिक एसिडखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन। जरा जरा आरो मोदोम बेदरा सायोब्ला सानफ्रामबो थायबेंनि जुसखौ लोंनांगौ।

(NOTE: बे खौराङा सुबुंफोर मानिनानै सोलिबोनाय सरासनस्रा खौरां।बे खौरांखौ बाहायनायनि सिगां फाहामगिरिनि बोसोन लाग्रो।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here