आसामाव आलकायदा उतखारि फसंथानजों सोमोनदो थानाय सा 34 सुबुंफोरखौ हमदों।

0
118
Assam Police DGP Bhaskar Jyoti Mahanta

गोदान दिल्ली ,26 आगस्ट 2022: आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ फोरमायदों पुलिसआ दासिमाव आलकायदा उतखारि फसंथानजों सोमोनदो थानाय सा 34 निफ्राय बांसिन सुबुंफोरखौ हमबाय।आसाम पुलिसआ उतखारिखौ होबथाग्रा नेम –खान्थिखौ गनायथि होगासिनो दं।रायजोआव उतखारि फसंथाननि गोहोम बांनायखौ नुनानै बे थांखिखौ लानाय जादों।बांग्लादेसनिफ्राय आसामाव जेंना गोनां थासारि सोमजिहोनो फुरायै नाजागासिनो दं।आसामनि लाइमोनफोरखौ उतखारि फसंथानाव थिसननो फुस्लायगासिनो दं।नाथाय बेबायदि खैसार सानायखौ जाफुंसार होनाय जानाय नङा।

डिजिपिआ फोरमायबावदों आसामाव आलादा आलादा माद्रासानि हानजा दं।माद्रासानि माखासे गोदान हानजाखौबो बानायगासिनो दं।माखासे सुबुंफोरा माद्रासानि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं।बे गासिबो खैसारखौ आसामनि बायजोआव थानाय बांग्लादेसनि आलखायदा उतखारि फसंथाननि गेजेरजों सानाय जादों।जाहाते लाइमोनफोरखौ फुस्लायनानै उतखारि फसंथानाव थिसननानै उतखारिनि हाबा मावनायखौ गोसार होनो हायो।

बेनि सिगांबो आसामनि गवालपाराआव पुलिसआ सानै उतखारिखौ हमदोंमोन।बिसोर सानै उतखारिफोरा आलखायदा आर अंसारुल्लाह बांग्ला टीमजों सोमोनदो दंमोन।पुलिसआ बिसोर सानैनि न’खौबो सिग्रोमदों।सिग्रोमनायाव जेंना गोनां मुवा बेसाद मोननायजों लोगोसे जिहादीजों सोमोनदो थानाय पस्टारखौबो मोनदोंमोन।

बावयैसो सान सिगांआवबो आसामाव अल खायदानि टेरर मडेलखौ मिथिनो मोनदोंमोन।पुलिसआ बांग्लादेसनि उतखारि फसंथान अंसरुल इस्लामजों लिंक थानायनि दायाव दरनै जिल्लानिफ्राय सा 12 जिहादीफोरखौ हमदोंमोन।बे समाव पुलिसआ मरिगावनि मइबारिआव थानाय माद्रासानि मुफ्तीखौबो जिहादी लिंकनि दायाव हमदोंमोन।जेराव हेडमास्टासाजों लोगोसे सा 8 फोरोंगिरिफोरखौबो हमफादोंमोन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here