तामानि बर्तनआव दोननाय दैखौ लोंब्ला माखासे मुलाम्फा मोनगोन।

0
139
Why we should drink water in Copper Glass

गोदान दिल्ली,3 आगस्ट 2022: नखराव बिबै बिबौफोरा तामानि बर्तनआव दोननाय दैखौ लोंनो बोसोन होयो।नाथाय जों बेबायदि बोसोन होनायखौ नेवसिगारो।बिगियानगिरिफोरनि बायदिब्ला तामानि बर्तनआव दोननाय दैआ देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां।तामाआव दैआव थानाय माखासे बेक्टीरिया आरो बिष गोनां जिबानुखौ बुथारनो हानायनि गोहो दं।तामानि बर्तनआव दोननाय दैआव तामानि माखासे गुनआ गलायनानै थायो आरो बे दैखौ लोंब्ला देहा सिङाव थानाय माखासे खहा गोनां बिजानुफोरा थैयो।लोगोसेनो माखासे बेरामफोरखौबो जानगार खालामनो हायो।

Benefits of drinking water in Copper Glass

तामानि बर्तनआव दोननाय दैनि माखासे मुलाम्फाफोरा जादों…

  1. तामाआव एन्टी-इनफ्लेमेटरी गुन थायो,जाय सानाय सुनायखौ खम खालामनायाव हेफाजाब होयो।जुदि सानफ्रामबो तामाआव दोननाय दैखौ लोंब्ला जरा जरा सानाय सुनायनिफ्राय रिहाय मोनगोन।
  2. तामाआ उदैआव थानाय खहा गोनां बेक्टीरियाखौ बुथारो आरो उदैखौ साफा लाखियो।तामानि बर्तनआव दोननाय दैखौ लोंब्ला आल्सार बेराम जानायनि खैफोतआबो खम जायो।लोगोसे किडनी आरो लिभारखौबो गाहामै लाखियो।
  3. तामानि बर्तनआव दोननाय दैखौ लोंब्ला खर’ मेलेमनि गोसो खांनो हानाय गोहोआ बारायो।मानोना तामानि दैआ निउरन्सखौ एक्टिब खालामो,जायजों जोंनि खर’ मेलेमनि सानखांनो हानाय गोहोआ गोख्रों जायो।
  4. तामायाव दोननाय दैखौ लोंब्ला दोगोन खान्थि (Digestion) नि हाबा फारिआ मोजां ऱोखोमै जायो।बेजों देहानि Extra Fat आ खम जायो।जुदि तामाआव दोननाय दैखौ सानफ्रामबो लोंबाय थायोब्ला गुफुं देहाआबो खम जालांगोन।
  5. सुबुंफोरा गावनि महरखौ समायना नुहोनो बायदि रोखोमनि केमिकेल्सखौ बाहायो।नाथाय माखासे समसिमल बियो मुलाम्फा गोनां जायो।नाथाय उनाव स्किनखौ खहा खालामो। तामाआव अक्सिडेन्टस गुन थायो,जाय सेल्सनि सिङाव हाबलांनानै मोखांनि महरखौ जोंखोल खालामो। तामानि बर्तनआव दोननाय दैखौ लोंब्ला मोखांनो महराव रिंकल्सआ गैया जालाङो।लोगोसे मोखांनि महरखौ लाइमोन बैसोनि बायदि नुफिनयो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here